Privacyverklaring

1.       Wildbeheereenheid Schieland en gegevensbescherming

Wildbeheereenheid Schieland, hierna te noemen "de WBE”, is er voor iedereen die geïnteresseerd is in het duurzaam beheren en benutten van populaties in het wild levende dieren. Aansluitend op haar statutaire doelstellingen verwerkt de WBE bepaalde gegevens van haar leden en donateurs. Dit primair ten behoeve van het consolideren van de voordelen van het lidmaatschap resp. donateurschap. Verder behartigt en bevordert zij de belangen van de jacht en de jagers binnen haar werkgebied in de breedste zin van het woord. Tevens verzorgt ze de informatievoorziening van(uit) en naar de WBE. Met deze privacyverklaring wordt beoogd transparant weer te geven op welke manier de WBE omgaat met persoonsgegevens van haar leden,  donateurs, relaties en (overige) bezoekers en gebruikers van haar website. De WBE heeft een reeks technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd veilig kunnen worden verwerkt, en bovendien alleen voor die doeleinden die legitiem door haar worden nagestreefd. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn of bewaard dienen te worden in het kader van wettelijke verplichtingen, dan worden ze verwijderd. Basisgegevens worden in ieder geval bewaard zo lang u lid of donateur van de WBE bent. Door middel van deze verklaring en het daaraan gekoppelde cookiebeleid, het onderliggende (interne) privacybeleid en de bijbehorende maatregelen, onderstreept de WBE de waarde die zij hecht aan een goede borging van persoonsgegevens die in het kader van haar functioneren worden verstrekt en uitgewisseld. Zij wil eenieder informeren over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaat. Tevens geeft zij hiermee blijk te handelen conform de eisen die zijn gesteld aan de bescherming van (uw) persoonlijke gegevens in algemene zin en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder.

2.       Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

De WBE gebruikt en bewaart persoonsgegevens ten behoeve van diverse doeleinden die passen binnen haar beleid en waaruit zij mede haar bestaansrecht ontleent. Voor verwerkingen van persoonsgegevens anders dan voor de gebruikelijke doeleinden, zal de toestemming van de betrokkene(n) worden gevraagd. Indien u geen toestemming wenst te geven voor een verwerking op basaal niveau, dan kan dit betekenen dat u geen lid of donateur kunt worden. Ruwweg kunnen de volgende categorieën van verwerkingen binnen de WBE worden onderscheiden:

A. Het voeren van een ledenadministratie, een financiële administratie en verdere noodzakelijke en/of gebruikelijke handelingen in het kader van het lidmaatschap of donateurschap. Bijvoorbeeld:
·         Het innen van contributiegelden van leden en donateurs.
·         Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals het hanteren van de fiscale bewaartermijn van 7 jaar).
·         Het verstrekken van informatie over jacht(activiteiten). De WBE heeft een signaleringsfunctie als belangenbehartiger en informeert haar leden en donateurs via nieuwsbrieven.

B. Het uitvoeren van overeenkomsten met andere partijen (derden). Bijvoorbeeld:
·         Het registreren van jachtvelden en jachtcombinaties in het DORA-systeem van Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

C. Het onderhouden van contacten met leden, donateurs en overige partijen; zowel in persoon als via de diverse  communicatiekanalen (schriftelijk, telefonisch,  email, website). Bijvoorbeeld:

·         Het afhandelen van een aanmeldings- of contactformulier dat op onze website is ingevuld. Uw bericht kan worden doorgestuurd naar de relevante WBE-functionaris ten behoeve van een reactie.

D. Het uitvoeren van interne analyses, het archiveren van gegevens en documenten en het geanonimiseerd verwerken van gegevens voor statistische doeleinden.

3.       Uitoefening van uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij kunnen ons voorstellen dat u op enig moment uw eigen persoonsgegevens wilt:
·         inzien (inzagerecht),
·         wijzigen (correctierecht: aanvulling en rectificatie),
·         verwijderen (recht op vergetelheid),
·         beperken in termen van verwerking en gebruik (recht op beperking van verwerking),
·         bezwaar wilt maken tegen de verwerking (recht op bezwaar),
·         meenemen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit).

Als u gebruik wilt maken van een of meer van bovenvermelde rechten, dan kunt u dit doen door eenvoudig een verzoek van die strekking in te dienen bij de WBE (schriftelijk of per email: info@wbe-schieland.nl) en kort uw belangrijkste vraag te beschrijven. Wij zullen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is en kan worden verlangd (met het functionele lidmaatschap als ondergrens). Indien nodig, worden dergelijke verzoeken doorgegeven aan derden die uw gegevens hebben ontvangen. De WBE kiest in principe zelf de plaats, het tijdstip en de manier waarop ze uw verzoek verwerkt, uiteraard telkens zonder in uw rechten te treden. We stellen het verder op prijs wanneer u ons van eventuele kwetsbaarheden op de hoogte brengt. Heeft u toch nog een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en kan dit in goed overleg niet worden opgevangen door het privacybeleid van de WBE, dan staat het u vrij om hiervan vervolgens een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van de AP is meer achtergrondinformatie te vinden die tevens is gebruikt bij de totstandkoming van deze verklaring.

4.       Externe toepassingen en website(s); beleid ten aanzien van derden

Gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden zoals hiervoor vermeld bij 2. Ze worden in geen geval verstrekt aan derden, anders dan na uw expliciete toestemming. De enige derde partij waaraan de WBE momenteel gegevens verstrekt is de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en haar DORA-systeem. Deze FBE heeft op haar website (www.fbezh.nl) een eigen privacyverklaring opgenomen.Om uw rechten te waarborgen zal de WBE via verwerkersovereenkomsten expliciet toezien op naleving van de privacywetgeving door externe partijen die uw persoonsgegevens verwerken voor de genoemde doelen.

5.       Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door de WBE worden gewijzigd indien ontwikkelingen in de wetgeving dan wel omstandigheden binnen of buiten de vereniging dit verlangen. Deze verklaring kan dus worden aangepast en volgt zo als dynamisch document de ontwikkelingen in de praktijk en de visie van vereniging en samenleving, steeds met als doel een zo optimaal mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens in balans met het goede functioneren van de vereniging. Over ingrijpende wijzigingen wordt u separaat geïnformeerd via bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven en/of onze website (www.wbe-schieland.nl). Wij adviseren u bij een bijzondere interesse regelmatig onze website te bezoeken om te bezien of er aanpassingen zijn gedaan.

6.       Disclaimer

Onze website (www.wbe-schieland.nl) is net als deze privacyverklaring met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en tot stand gekomen. We kunnen evenwel niet garanderen dat zij geen verouderde of kennelijk onjuiste informatie bevat. We waarderen het wanneer u de moeite neemt om ons op eventuele onvolkomenheden te wijzen zodat wij het nodige kunnen doen om evidente fouten te corrigeren. Onze website dient als bron van informatie. Er wordt uitdrukkelijk geen verplichting aangegaan jegens derden. Aan de informatie op onze website kunnen voorts geen rechten worden ontleend. De WBE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard en in welke vorm dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit informatie zoals vermeld in communicatie vanuit de website, waaronder begrepen deze privacyverklaring. Verwijzingen naar (websites van) externe partijen hebben een informatief karakter. De WBE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of het functioneren van websites van derden.

7.       Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken ingevolge uw privacybelangen en het privacybeleid van de WBE kunt u richten aan het secretariaat van de WBE (schriftelijk of per email info@wbe-schieland.nl) onder vermelding van "privacy”. 

WBE Schieland, juni 2018

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.